Adres Filii:
Budynek ZSZ "Sztygarka" im. S. Staszica - Pawilon II
ul. Legionów Polskich 69

41-300 Dąbrowa Górnicza
tel: (32) 262 41 79
fax: (32) 262 41 74
@ e-mail

 Zapraszamy do korzystania
z ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH

opracowanych na podstawie zbiorów Biblioteki
obejmujących wydawnictwa zwarte
i artykuły z wydawnictw ciągłych


Adaptacja dziecka do przedszkola
Agresja u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – przyczyny, przejawy
i przeciwdziałanie  NOWOŚĆ / do pobrania /
Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC)
Animaloterapia jako metoda rehabilitacji medycznej i psychopedagogicznej
Aspiracje  i plany życiowe młodzieży
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego
Awans zawodowy nauczyciela
Bezdomność – przyczyny, skutki, przeciwdziałanie
Cyberprzemoc – specyficzny typ agresji rówieśniczej
Depresja
Dojrzałość szkolna dziecka
Doradztwo i poradnictwo zawodowe
Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA)
Dostęp do oświaty i szanse edukacyjne dzieci i młodzieży.  Wyrównywanie szans edukacyjnych
Dziecko z chorobą przewlekłą w przedszkolu i szkole
Dziecko z rodziny z problem alkoholowym – rozwój oraz funkcjonowanie w domu i szkole
Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych NOWOŚĆ / do pobrania /
Emigracja zarobkowa rodziców a zjawisko eurosieroctwa w Polsce
Fryderyk Chopin – materiały metodyczne dla nauczycieli
Fryderyk Chopin – życie i twórczość
Gimnastyka rytmiczna Alfreda i Marii Kniessów
Globalizacja – wymiar społeczny, kulturowy i edukacyjny
Gry i zabawy wykorzystywane w profilaktyce agresji NOWOŚĆ / do pobrania /
Internet a dzieci i młodzież – uzależnienie i inne niebezpieczeństwa
Jakość pracy biblioteki
Jakość życia
Kapitał społeczny i jego kontekst pedagogiczny i socjologiczny
Kinezjologia edukacyjna
Kreatywność
Ksiądz Kardynał August Józef Hlond – działalność duszpasterska i społeczna
Kształtowanie poczucia własnej wartości i adekwatnej samooceny u dzieci i młodzieży
Kuratela sądowa
Marginalizacja i wykluczenie społeczne a dzieci i młodzież
Mediacja i idea sprawiedliwości naprawczej
Metoda dobrego startu
Metoda malowania dziesięcioma palcami (finger-painting)
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka
Mobbing – przyczyny, przejawy i przeciwdziałanie
Motywowanie uczniów do nauki
Nieletnie matki, nieletni ojcowie – problemy wczesnego rodzicielstwa
Oddziaływanie gier komputerowych na psychikę dziecka
Poczucie koherencji a zdrowie i radzenie sobie ze stresem
Pomoc dziecku z rodziny z problem alkoholowym – profilaktyka, interwencja i terapia
Pracoholizm
Prostytucja jako zjawisko patologiczne – społeczno-kulturowe uwarunkowania zjawiska
Przeciwdziałanie agresji i przemocy. Programy profilaktyczne i scenariusze zajęć NOWOŚĆ / do pobrania /
Przyjaźń
Pseudokibice, szalikowcy, kibole – zachowania dewiacyjne kibiców sportowych
Rodzeństwo dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych
Rodzina adopcyjna
Rodzina zastępcza
Rola ojca w rodzinie
Rozwód rodziców i jego wpływ na dziecko
Rysunek w diagnozie psychologicznej i pedagogicznej
Starość
Stereotypy i uprzedzenia
Sześciolatek w szkole
Sześciolatek w szkolnej ławie… - szanse, zagrożenia, inspiracje NOWOŚĆ
Świetlica szkolna
Tablica interaktywna i jej wykorzystanie w procesie edukacji
Trening Zastępowania Agresji (TZA/ART) jako metoda korygowania zachowań agresywnych NOWOŚĆ / do pobrania /
Trudności w uczeniu się matematyki. Dyskalkulia
Tutoring w praktyce edukacyjnej
Ubóstwo i jego konsekwencje dla rozwoju dziecka
Uniwersytet Trzeciego Wieku i jego rola w podnoszeniu jakości życia osób starszych
Wojciech Korfanty
Wspomaganie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Wypalenie zawodowe
Zabawy logopedyczne. Usprawnianie wymowy dzieci
Zabawy tematyczne dzieci w wieku przedszkolnym
Zaburzenia integracji sensorycznej – diagnoza i terapia
Zjawisko „dzieci ulicy” jako współczesny problem społeczny


 
 
  powrót

 

Copyright 2017 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach FIlia w Dąbrowie Górniczej
All rights reserved. Designed by KK & DS