Adres Filii:
Budynek ZSZ "Sztygarka" im. S. Staszica - Pawilon II
ul. Legionów Polskich 69

41-300 D±browa Górnicza
tel: (32) 262 41 79
fax: (32) 262 41 74

 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy


Sieć współpracy i samokształcenia d±browskich nauczycieli bibliotekarzy została powołana podczas „Spotkania d±browskich nauczycieli bibliotekarzy”
(14 maja 2015 r.). W jego trakcie uczestnicy wzięli udział w warsztatach metodycznych pt.: „Sieci współpracy i samokształcenia - now± form± doskonalenia zawodowego nauczycieli”, które przybliżyły zasady funkcjonowania sieci, jej zadania oraz formy i metody pracy.
W drugiej czę¶ci spotkania dokonana została wstępna diagnoza potrzeb rozwojowych uczestników sieci, niezbędna do zaplanowania wspólnych działań.

W wyniku analizy badań ankietowych uczestników sieci współpracy
i samokształcenia, sformułowane zostało zagadnienie wiod±ce na rok szkolny 2015/2016. Głównym zadaniem sieci jest zapoznanie oraz wdrożenie nauczycieli bibliotekarzy do praktycznego stosowania wybranych programów i usług sieciowych
w ich codziennej pracy dydaktycznej oraz promocyjnej bibliotek szkolnych. Jej celem jest zatem podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli bibliotekarzy z zakresu TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych).

Ze względu na obrany kierunek doskonalenia nauczycieli, w roku szkolnym 2015/2016 sieć działa pod nazw± „Bibliotek@rz w Sieci”.

Osoby wspomagaj±ce pracę sieci to mgr Katarzyna Kurasiewicz (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. J. Lompy w Katowicach - Filia w D±browie Górniczej
), d±browski doradca metodyczny ds. języka polskiego
i bibliotek szkolnych oraz zaproszeni eksperci prowadz±cy szkolenia dla uczestników sieci.

¬ródło: https://pixabay.com/pl/urz%C4%85d-strona-g%C5%82%C3%B3wna-okulary-820390/

Serdecznie zapraszamy do udziału zainteresowanych nauczycieli! 

Copyright 2017 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach FIlia w D±browie Górniczej
All rights reserved. Designed by KK & DS