Adres Filii:
Budynek ZSZ "Sztygarka" im. S. Staszica - Pawilon II
ul. Legionów Polskich 69

41-300 Dąbrowa Górnicza
tel: (32) 262 41 79
fax: (32) 262 41 74

 Sieć współpracy i samokształcenia - wprowadzenie

Sieć współpracy i samokształcenia to nowa forma doskonalenia zawodowego, wdrażana dopiero do rzeczywistości szkolnej. Członkami sieci mogą być nauczyciele konkretnych przedmiotów (np. sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego, historii czy wychowania przedszkolnego) jak i ci, którzy uczą różnych przedmiotów, ale są skupieni wokół konkretnego, interesującego ich zagadnienia (np. sieć współpracy i samokształcenia dotycząca pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych).

Członkowie sieci współpracy i samokształcenia pracują pod kierunkiem koordynatora sieci, korzystając z własnej wiedzy lub pomocy ekspertów.

Celem ich pracy jest wspólne rozwiązywanie problemów edukacyjnych oraz wzajemne wspieranie się we wdrażaniu wypracowanych rozwiązań.

Praca sieci zaplanowana jest na rok szkolny i przebiega według następującego schematu:

- spotkanie organizacyjne:
•  integracja uczestników (sprzyjająca późniejszej wymianie doświadczeń i pomysłów),
• zawarcie kontraktu współpracy (ostateczne ustalenie celów i zasad pracy w sieci, zaakceptowane przez uczestników i koordynatora sieci),
•  ustalenie harmonogramu i częstotliwości spotkań sieci.

- spotkania robocze (liczba dostosowana do potrzeb uczestników):
•  spotkania grupy, rozwiązującej problem lub poznającej nowe treści, zagadnienia, technologie, pod okiem koordynatora,
•  dzielenie się przykładami dobrych praktyk, wypracowanych przez uczestników, które mogą być przydatne jako punkt wyjścia do dyskusji i generowania rozwiązań własnych,
•  szkolenia, warsztaty odpowiadające potrzebom rozwojowym uczestników sieci, prowadzone przez uczestników (prezentacja nowych form pracy, kształtowanie kompetencji cyfrowych) lub zewnętrznych specjalistów, pozyskanych przez koordynatora sieci.

- spotkanie podsumowujące wspólną pracę w sieci w danym roku szkolnym - ocena pracy sieci:
•  ocena różnych aspektów funkcjonowania sieci (wskazanie mocnych stron
i obszarów wymagających udoskonalenia - dyskusja lub ankieta ewaluacyjna),
•  podsumowanie wyników ewaluacji pracy sieci (zestawienie wyników przeprowadzonych badań, zgłaszane propozycje zmian, potrzeby rozwojowe, które pojawiły się w trakcie pracy sieci),
•  wnioski i rekomendacje, dotyczące pracy sieci w kolejnych edycjach.

Podstawowe formy i metody pracy sieci:
- samodzielna aktywność uczestników:
• forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk,
• zespołowe wypracowanie rozwiązań (zdefiniowanie problemu, generowanie rozwiązań wraz z ich analizą, planowanie wdrożenia),
• „action learning” („uczenie się przez działanie” - skupienie się na konkretnym, autentycznym przykładzie, pochodzącym z praktyki zawodowej; zadawanie pytań, pogłębiona refleksja i dialog),
• organizacja lekcji pokazowych (symulacja lub obserwacja sytuacji rzeczywistej).

- udział zewnętrznych ekspertów (odpłatne/bezpłatne):
• wykłady,
• szkolenia nastawione na rozwój kompetencji uczestników,
• doradztwo grupowe.


Bibliografia:
Jakubczyk K., Nowe formy wspomagania szkół i nauczycieli – szansa i wyzwaniem dla bibliotek pedagogicznych, „Poradnik Bibliotekarza” 2015, nr 9, s. 4-10.


 

Copyright 2017 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach FIlia w Dąbrowie Górniczej
All rights reserved. Designed by KK & DS