Adres Filii:
Budynek ZSZ "Sztygarka" im. S. Staszica - Pawilon II
ul. Legionów Polskich 69
 
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel: (32) 262 41 79
fax: (32) 262 41 74

 Bank Konspektów

Zachęcamy do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Na pewno masz w swoim dorobku lekcje, z których jesteś bardzo zadowolony(a), które szczególnie się udały, podobały się uczniom i przyniosły doskonałe efekty. Teraz konspekty i scenariusze takich lekcji, a także zajęć pozalekcyjnych i uroczystości szkolnych, po zatwierdzeniu właściwego doradcy metodycznego możesz przekazać do BANKU KONSPEKTÓW.

ZASADY PRZYJMOWANIA
MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO BANKU KONSPEKTÓW


1. Do Banku Konspektów w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filii

w Dąbrowie Górniczej nauczyciele wszystkich typów placówek oświatowych mogą składać następujące materiały:

a) konspekty i scenariusze:

- lekcji przedmiotowych,
- godzin wychowawczych,
- zajęć pozalekcyjnych
z dołączonymi materiałami pomocniczymi wykorzystanymi w trakcie zajęć, takimi jak: karty pracy ucznia, teksty i nuty piosenek,ilustracje, szablony, rebusy, krzyżówki z rozwiązaniami i inne;

b) scenariusze uroczystości szkolnych (należy dołączyć wykaz wykorzystanej literatury);
c) rozkłady materiału nauczania;
d) autorskie programy nauczania i programy pracy wychowawczej;
e) scenariusze konkursów z informacją o sposobie ich organizacji oraz pytaniami

i wzorcowymi odpowiedziami;

f) testy i sprawdziany (z rozwiązaniami);
g) ankiety.
2. Nauczyciel oddający materiał do Banku Konspektów dołącza do niego podpisane

oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem autorem przekazywanego materiału dydaktycznego. Zgadzam się na jego wykorzystywanie i powielanie” .

3. Materiały przekazywane do Banku Konspektów muszą być zatwierdzone przez

 właściwego doradcę metodycznego.

4. Strona tytułowa powinna zawierać następujące elementy:

- imię i nazwisko nauczyciela,
- nazwa szkoły,
- tytuł (z określeniem przedmiotu nauczania, poziomu nauczania oraz klasy),
- pieczątka szkoły.

5. Każdy nauczyciel otrzymuje potwierdzenie przekazania opracowanego przez siebie

 materiału dydaktycznego do Banku Konspektów.

6. Z materiałów zgromadzonych w Banku Konspektów można korzystać w czytelni.

 

powrót

 

Copyright 2017 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach FIlia w Dąbrowie Górniczej
All rights reserved. Designed by KK & DS